Powszechne jest przekonanie, że wytworzenie betonu to nic trudnego. To prawda, ale pod warunkiem, że proces produkcji oparty jest na gruntownej znajomości parametrów poszczególnych składników i wiedzy pozwalającej zastosować taką ich kombinację, aby uzyskać beton o parametrach wymaganych w danej konstrukcji.
Współczesny beton to wieloskładnikowy kompozyt wykonany z kruszywa, cementu, dodatków mineralnych
i domieszek chemicznych oraz wody, zaś technologia betonu to dziś prawdziwa inżynieria materiałowa.
RuryECOOptymalne połączenie tych dwóch obszarów pozwala na uzyskanie materiału, który z powodzeniem spełnia podstawowe kryteria „dobrego betonu” produkowanego z troską o założenia proekologiczne oraz strategię zrównoważonego rozwoju.

Jednocześnie rosnące wymagania dotyczące trwałości budowli betonowych, szczególnie narażonych na agresywne oddziaływanie środowiska (inżynieria podziemna, obiekty oczyszczalni ścieków) powodują, że sprawą istotną staje się zapewnienie długotrwałej eksploatacji tego typu obiektów.
Zróżnicowane oddziaływania środowiskowe (chemiczne, mechaniczne, temperaturowe), na które narażona jest konstrukcja kanału, studni czy rury, wymagają stosowania betonów o odpowiednich właściwościach, które można osiągnąć poprzez optymalny dobór składników oraz technologii wykonania.

Produkty posiadają Aprobaty Techniczne, Krajowe Oceny Techniczne, Atesty, Certyfikaty:

 • Instytutu Badawczego Dróg i Mostów
 • Instytutu Techniki Budowlanej
 • Instytutu Kolejnictwa
 • Głównego Instytutu Górnictwa
 • Państwowego Zakładu Higieny

Cała produkcja P.V. Prefabet Kluczbork S.A. odbywa się w oparciu o Zakładową Kontrolę Produkcji, która obejmuje:

 • techniczne i jakościowe przygotowanie oraz planowanie produkcji
 • kontrole standardów wykonania wyrobów i spełnienie wymagań personalnych
 • szkolenie i doskonalenie załogi
 • obsługę posprzedażową oraz doradztwo techniczne.

studnie jakoscProdukty P.V. Prefabet Kluczbork S.A. spełniają normy funkcjonujące w prawodawstwie polskim i europejskim oraz odpowiednie aprobaty techniczne, a dzięki cyklicznym badaniom prowadzonym zarówno w laboratorium zakładowym jak i niezależnych jednostkach zewnętrznych, posiadają aktualną dokumentację oraz stosowne certyfikaty. Wysoką jakość naszych produktów potwierdzają również badania prowadzone przez uznane instytucje zewnętrzne, takie jak: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Kolejnictwa, Akredytowane Laboratorium Materiałów Budowlanych „Betotech” Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Instytut Techniki Budowlanej, Państwowy Zakład Higieny oraz BAU-ZERT Ost e.V w Berlinie.

Połączenie wysokiej jakości użytych materiałów wraz z technologią wykonania oraz prawidłowym nadzorem stanowi gwarancję jakości i trwałości proponowanych Państwu rozwiązań.
Jednocześnie do każdego projektu czy inwestycji podchodzimy w sposób indywidualny, a zespół naszych inżynierów będąc na bieżąco w kontakcie z Klientem i śledząc proces inwestycyjny jest w stanie zaproponować Państwu najkorzystniejsze rozwiązania zarówno pod kątem technologicznym jak i kosztowym. Również ciągła współpraca z wieloma inwestorami (Wodociągi Miejskie, Zarządy Dróg itp.) pozwala na szybkie i skuteczne znalezienie rozwiązania związanego z szeroko pojętym budownictwem podziemnym.

P.V. Prefabet Kluczbork S.A. stawia na ciągły rozwój zarówno pod kątem doskonalenia kadry jak i ciągłego rozszerzania oferty produktowej, będącej odpowiedzią na rosnące wymagania rynku.
Firma dysponuje kadrą inżynierską o wysokich kwalifikacjach umożliwiających realizację projektów o złożonym i specyficznym zakresie. Kwalifikacje pracowników są systematycznie podnoszone. Dotyczy to kadr każdego szczebla. Pracownicy stale podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach i kursach specjalistycznych, a także konferencjach naukowo-technicznych zarówno w kraju jak i zagranicą.
Budownictwo infrastrukturalne, będące przedmiotem działalności naszej Firmy można w chwili obecnej ocenić jako jeden z najbardziej rozwojowych sektorów branży budowlanej. Takie elementy infrastruktury jak drogi, kolej, zaopatrzenie w wodę czy odprowadzanie ścieków - poprawiają nie tylko standard życia mieszkańców, ale przyczyniają się również do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej wielu terenów.

Dlatego też w chwili obecnej P.V. Prefabet Kluczbork S.A. prowadzi szereg projektów o charakterze badawczo rozwojowym, które związane są m.in.:

 • z zagospodarowaniem wody deszczowej i ścieków sanitarnych
 • z zagospodarowaniem ścieków oraz odpadów w budownictwie rolniczym
 • z budownictwem drogowym i kolejowym wraz z całą infrastrukturą
 • z ochroną i poprawą stanu ekosystemów wodnych.

Liczymy, że w najbliższych latach nasze prace badawczo - rozwojowe zaowocują pojawieniem się nowych produktów na rynku.
Oferując swoje wyroby firma P.V. Prefabet Kluczbork S.A przywiązuje ogromną wagę do jakości, którą potwierdza zarówno długa lista referencyjna, jak i zdobyte nagrody i wyróżnienia.